خشک با شدت کم جداسازی مغناطیسی هزینه های سرمایه گذاری